Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức


Ban giám đốc

Giám đốc: Phạm Hồng Thái

ĐT: 0905026149

Phó giám đốc: Vũ Thị Ân

ĐT: 3812176

Phó giám đốc: Lê Thị Bích Phượng

ĐT:3828208

Phòng Hành chính - Tổ Chức;

Trưởng Phòng: Vũ Thị Thành

Phó trưởng phòng, Kế Toán cơ quan: Huỳnh Thị Thu Thủy

ĐT:3827533

Phòng Công tác Bạn đọc

Trưởng Phòng: Hà Thị Thanh Trúc

Phó Phòng: Lê Thị Xuân, Mai Đình Phố Châu

ĐT:3849613,3849912, 3849913

Phòng Nghiệp vụ

Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Mỹ

Phó phòng:Nguyễn Thị Hậu

ĐT: 3849916

Phòng Thông Tin - Thư mục

Phụ trách Phòng: Đỗ Như Tuấn

ĐT:3849915

Phòng Tin học

Trường phòng: Phạm Xuân Thu

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Công Minh

ĐT: 3817123