Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

+ Thu thập, lưu giữ, bảo quản di sản thư tịch và các xuất bản phẩm của địa phương và viết về địa phương; các xuất bản phẩm và tài liệu được xuất bản ở trong nước và nước ngoài phù hợp với nhu cầu người sử dụng và yêu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

+ Tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn tài liệu thư viện của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn bằng các hình thức đọc tại chổ, cho mượn về nhà, luân chuyển sách...

+ Tổ chức biên soạn các loại thư mục; các hoạt động thông tin thư mục, thông tin khoa học, trả lời bạn đọc về các tài liệu thư viện có.

+ Hướng dẫn nghiệp vụ thư viện cho hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn; trao đổi thông tin, tư vấn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các tổ chức, cá nhân ở địa phương khi có nhu cầu thành lập thư viện.